Crossref Citations

1. Multidrug-resistant organism-peritoneal dialysis associated peritonitis: clinical and microbiological features and risk factors of treatment failure
Shizheng Guo, Liming Yang, Xueyan Zhu, Xiaoxuan Zhang, Lingfei Meng, Xinyang Li, Siyu Cheng, Xiaohua Zhuang, Shengmao Liu, Wenpeng Cui
Frontiers in Medicine  vol: 10  year: 2023  
doi: 10.3389/fmed.2023.1132695